Muthärvan inom FIFA – del 3

FIFA

Denna artikel utgör del 3 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för vad de inblandade i det uppmärksammade mutfallet kring FIFAs agerande har inneburit i samband med valet av Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM 2018 och 2022.

I del 1 beskrevs den situation FIFA befinner sig i dagsläget och bakgrunden till vad de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz handlar om. I del två gavs läsaren en inblick i FIFA:s organisation och det regelverk som FIFA har ställt upp angående mutor och korruption. I del 3 ges exempel på hur tidigare fall av mutor och korruption inom FIFA:s organisation har hanterats av idrottens internationella skiljedomstol, CAS (Court of Arbitration for Sport). Vidare sammanfattas den problematik FIFA har att hantera framöver och hur FIFA:s egna regelverk eller andra lagregler eller praxis kan komma att påverka möjligheterna att upphäva värdskapet för fotbolls VM i Ryssland och Quatar 2018 och 2022.

Vad är CAS och vilka typer av fall kan tas upp där?

CAS utgör den internationella idrottens skiljedomstol och fungerar som högsta instans för idrottsrelaterade tvister. CAS skiljedomar har samma exekutiva status som en vanlig dom som är utfärdad av en domstol och kan således hävdas som påtryckningsmedel av den vinnande parten. Alla fysiska eller juridiska personer med rättsförmåga – så som exempelvis; idrottare, idrottsklubbar, idrottsförbund, arrangörer av idrottsevenemang, sponsorer eller TV-företag – kan hänskjuta alla former av tvister som direkt eller indirekt har en koppling med idrott till CAS förutsatt att parterna erkänner CAS juridiska behörighet skriftligt i exempelvis sina stadgar eller tillfälliga avtal. (The Court of Arbitration for Sport, frequently asked questions, 2015)

Vad säger CAS om mutor och korruption inom idrotten?

FIFA har i ett antal tidigare ärenden sanktionerat medlemmar som har varit inblandade i mutor och korruption enligt deras egna regelverk. Nedan följer en redogörelse för två fall som har överklagats vidare till CAS som skildrar hur mutor och korruption hanteras inom FIFA och vilka sanktioner som blir aktuella.

Vernon Manial Fernando vs. FIFA

Vernon Manial Fernando, tidigare medlem i FIFA:s exekutiva kommitté, blev den 9 oktober 2013 förbjuden av FIFA:s överprövningskommitté att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet på livstid. Detta på grund av att han i samband med AFC:s kongress 2009, där en ny representant skulle väljas till FIFA:s Exekutiva kommitté, påstods ha mutat andra officiella representanter för att påverka valet. Muthärvan upptäcktes i samband med att Mohammed Bin Hammam år 2012 misstänktes ha varit delaktig i korruption och en utredning tillsattes efter detta för att utreda vad som hade hänt 2009. Utfallet i den etiska kommitténs utredning ledde till att Manial Fenando blev förbjuden att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet under en period på åtta år. När Manial Fenando överklagade till FIFA:s överprövningskommitté höjdes emellertid straffet till livstid.

 

När han senare överklagade till CAS förnekade inte Manial Fenando sin inblandning i muthärvan utan hävdade att FIFA:s Code of Ethics endast borde tillämpas på mutor gentemot parter utanför FIFA:s organisation och inte mot andra officiella representanter inom FIFA. CAS ansåg att Manial Fenandos invändning inte var framgångsrik och fastslog därmed FIFAs beslut. Vidare resonerade CAS kring straffets längd och uttalade följande: ”If one is involved in bribery then one may expect to exile from sport. For this reason, the Panel confirms the FIFA decision to impose a life ban on Vernon Manial Fernado from taking part in any kind of football- related activity at national and international level (administrative, sports or any other) for life, from 11 March 2013.” (Venon Manial Fernando vs. FIFA, Court of Arbitration for Sport, 2013)

Amos Adamu vs. FIFA

Amos Adamu, tidigare medlem av FIFA:s exekutiva kommitté, blev den 3 februari 2011 av FIFA:s överprövningskommitté förbjuden att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet under en 3-årsperiod från och med den 20 oktober 2010. Anledningen till förbudet är att den Brittiska tidningen ”Sunday Times” i oktober 2010 publicerade en artikel som rapporterade om starka misstankar om korruption kopplad till valet av värdland för fotbolls VM. Artikeln pekade ut ett antal högt uppsatta företrädare för FIFA som lobbyister som arbetade för ett privat företag som ville säkra affärer för att inofficiellt stötta USA:s bud på fotbolls VM 2018 och 2022. Adamu blev i samband med detta erbjuden av infiltrerande journalister 800 000 USD för att bygga fyra artificiella fotbollsplaner i Nigeria. Direkt efter publiceringen av artikeln startade FIFA:s etiska kommitté en utredning riktad mot Adamu som resulterade i tre års förbud att delta i all from fotbollsrelaterad verksamhet. Adamu överklagade beslutet till FIFA:s överprövningskommitté och CAS som fastslog FIFA:s beslut att förbjuda Adamu att delta i all form av fotbollsrelaterad verksamhet i tre år. (Amos Adamu vs. FIFA, Court of Arbitration for Sport, 2012)

Avslutande reflektioner och förslag till förändringar

Utifrån vad som framkommit i denna artikelserie kan det dras ett antal intressanta slutsatser. För det första kan man konstatera att problematik kring mutor och korruption är vanligt förekommande inom FIFAs organisation. Den frekventa användningen av mutor och korruption inom FIFAs officiella angelägenheter innebär vidare att FIFAs trovärdighet som företrädare för den etiska och fair-play förespråkande fotbollen riskerar att radikalt försämras. Det är därför viktigt för FIFA att se över sitt regelverk för att minimera risken för att korruption i samband med valet av värdnation för fotbolls VM förekommer. Vidare kan det ifrågasättas huruvida det valsystem som tillämpas i dagsläget är att föredra. Ett system som inte bygger på enskilda delegaters röst kan kanske vara mer effektiv och rättssäker, med hänsyn till att det de facto förekommer så mycket korruption och mutor i samband med delegaternas utövning av deras uppdrag.

En annan slutsats är att det finns många möjligheter att sanktionera fysiska medlemmar för överträdelser av FIFA:s regelverk kopplade till mutor och korruption och att straffen ofta blir höga. Vad som är anmärkningsvärt är dock att det i dagsläget inte förekommer några möjligheter till sanktion inom FIFA:s eget regelverk, som riktar sig mot ett värdland i det fall de har använt sig av oetiska metoder (korruption och mutor) för att öka möjligheterna till att bli valda. En förändring av regelverket skulle rimligtvis innebära att incitamentet för nationer att använda sig av oetiska metoder för att bli vald som värdland försvinner. Detta eftersom att de i en sådan situation skulle bli av med förmånen i samband med att de oetiska metoderna avslöjas.

Vidare kan konstateras att utfallet i utredningarna i USA och Schweiz möjligtvis kan innebära att FIFA behöver skärpa sin tillsyn av sina medlemmar och officiella representanter. Det är emellertid tveksamt om dessa utredningar kommer att resultera i att fotbolls VM i Ryssland och Qatar blir flyttade till andra värdländer, eftersom att dessa utredningar främst riktar sig mot individer inom och utanför FIFA:s organisation och inte värdländernas rätt att behålla fotbolls VM. De gripna företrädarna kan dock rimligtvis riskera disciplinära åtgärder från FIFA:s etiska kommitté om det framkommer av utredningarna att mutor och korruption har förekommit.

Utifrån FIFA:s nuvarande regelverk finns det således i dagsläget ingen möjlighet att rikta någon sanktion eller straffa ett värdland som erhållit värdskap för fotbolls VM under oetiska former. För att upphäva värdskapet för fotbolls VM 2018 och 2022 krävs det därför att det finns andra juridiska metoder som kan användas som påtryckningsmedel.

Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att de andra nationerna som var med och kandiderade till fotbolls VM 2018 och 2022 tar upp målet i CAS och hävdar att det har använts oetiska metoder vid valet av värdland. Målet bör i sådant fall främst föras mot FIFA som organisation och hävda att de inte följer sitt övergripande syfte, dvs. motverka korruption, samt att illegal verksamhet har påverkat valet av värdnation. Nationerna skulle då kunna hävda att det avtal som har ingåtts mellan FIFA och de valda värdnationerna har slutits under illegala former och såldes inte bör skyddas av rättsordningen i enlighet med principen om Pactum turpe. Det är dock tveksamt hur en sådan talan skulle kunna föras eftersom att det inte finns något tidigare exempel på detta och det därför inte går att säkerställa att talan över huvud taget kan föras i CAS.

Slutligen kan det konstateras att vi troligtvis inte har hört allt om hur fotbolls VM 2018 och 2022 hamnade i just Ryssland och Qatar och att vi antagligen kommer att få höra mer om detta när utredningarna i USA och Schweiz är klara. Eftersom att denna händelse har rönt stor uppmärksamhet kan det dock rimligtvis sägas vara av intresse för FIFA att se över sin reglering på området. Detta för att skapa en möjlighet att angripa inte bara individer, som bedriver verksamhet kopplad till korruption och mutor utan även valda värdnationers rätt att hålla fotbolls VM när oetiska metoder har använts i samband med valet av värdnation. Ett sådant förtydligande skulle troligtvis minska risken för att korrupta metoder används i framtiden och innebära att FIFA som organisation kan vinna tillbaka sin trovärdighet.

Av: Evelina Hjälm, jur. stud. och praktikant på Idrottsjuristerna

Muthärvan inom FIFA – del 2

Denna artikel utgör del 2 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för vad de inblandade i det uppmärksammade mutfallet kring FIFAs agerande har inneburit i samband med valet av Ryssland och Quatar som värdland för fotbolls VM 2018 och 2022.

I del 1 beskrevs den situation FIFA befinner sig i dagsläget och bakgrunden till vad de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz handlar om. I del två ges läsaren en inblick i FIFAs organisation och det regelverk som FIFA har ställt upp angående mutor och korruption.

Generella regler om givande och tagande av muta

Eftersom detta fall handlar om företrädare för en internationell organisations inblandning i en kriminell verksamhet är inte svensk lag tillämplig. Svenska regler om givande och tagande av muta har därmed ingen betydelse i detta fall och kommer inte att behandlas vidare i denna artikel. Syftet med denna artikel är inte heller att göra en djupare genomgång av internationell lagstiftning eller vidare fördjupa sig i den rättsordning som är tillämplig i de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz. Följande framställning kommer istället att fokusera på en genomgång av FIFAs regelverk och organisation.

FIFA som organisation, dess juridiska instanser och valet av värdland för fotbolls-VM

FIFA är en världsomspännande organisation som ansvarar för större delen av världens organiserade fotbollsverksamhet. För att kunna delta i evenemang som exempelvis fotbolls VM eller officiellt erkända matcher måste en fotbollsorganisation i det specifika landet vara medlem i FIFA och följa det regelverk som FIFA har ställt upp. (FIFA Statutes, 2014 art. 10, 12 och 13) Medlemmar – så som exempelvis; fotbollsklubbar, officiella företrädare eller enskilda spelare – kan avstängas, uteslutas eller på andra sätt erhålla disciplinära åtgärder om inte regelverket efterföljs (FIFA Statutes, 2014, art. 14 och 65).

Det finns tre juridiska institutioner som ser till att FIFAs regelverk efterföljs; FIFAs disciplinära kommitté, etiska kommitté och omprövningskommitté. FIFAs disciplinära och etiska kommitté är första instans vad gäller bedömningen av disciplinära åtgärder riktade mot medlemmar. (FIFA Statutes, 2014, art. 61.1, 62, 63 och 64) FIFAs omprövningskommitté behandlar överklaganden av beslut tagna av de första instanserna och omprövningskommitténs beslut kan i sin tur överklagas till idrottens internationella skiljedomstol, CAS (Curt of Arbitration of Sport) (FIFA Statutes, 2014, art. 64 och 66.1). CAS tar i sin bedömning av FIFAs beslut hänsyn till FIFAs egna regelverk och Schweizisk lag (FIFA Statutes, 2014, art. 66.2). FIFAs disciplinära och etiska kommittéer tar hänsyn till FIFAs regelverk och andra principer som återfinns i vedertagen idrottsrelaterad doktrin eller jurisprudens (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 4.3 och FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 144.3).

Det är FIFAs ordinarie kongress som utser värdland för fotbolls VM och detta görs i samband med kongressens årliga möte, om det finns med på agendan (FIFA Statutes, 2014, art. 25 s) och 22.2). Samtliga medlemmar i FIFA har en röst i den ordinarie kongressen och företräds av delegater. Delegaterna måste tillhöra den medlemsorganisation som de representerar och ska vara valda av lämpligt organ inom medlemsorganisationen för att kunna representera medlemslandet. ( FIFA Statutes, 2014, art. 23.1 och 23.2) Delegaternas uppgift är sedan att utföra administrativa uppgifter och medverka vid kongressens årliga möten, vilket innebär att de betraktas som officiella representanter för fotbollsverksamheten inom FIFA (FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 5.6).

Vad säger FIFAs regelverk?

FIFAs generella syfte är att uppmuntra etik och fair play och motverka alla former av korruption, doping eller manipulation som kan riskera att påverka matcher, tävlingar, spelare, officiella representanter för FIFAs organisation och medlemmar eller utnyttjande av fotbollens organisation (FIFA Statutes, 2014, art. 2 e). För att förtydliga FIFAs grundvärderingar vad gäller korruption och mutor har FIFA tagit fram Diciplinary Code och Code of Ethics.

FIFAs Diciplinary Code tillämpas på överträdelser av FIFAs regelverk som sker i samband med match eller tävling som organiseras av FIFA. Koden tillämpas också om FIFAs generella syfte överträds, framför allt i samband med exempelvis korruption. (FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 2) Samtliga överträdelser av FIFAs stadgar (FIFA Statutes) skall även sanktioneras enligt FIFAs Diciplinary Code (FIFA Statutes, 2014, art. 70). FIFAs disciplinära kommitté, vilket är den kommitté som tillämpar FIFAs Disciplinary Code, ansvarar främst för att sanktionera allvarliga regelöverträdelser som har undkommit matchdomare under match, rätta till uppenbara fel i domares beslut, utöka tiden för avstängning av spelare och lägga till extra sanktioner kopplad till överträdelser i enskilda fotbollsmatcher (FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 77 och FIFA Statutes, 2012, art. 62.1 och 61.2). Samtliga medlemmar, klubbar, officiella representanter, spelare och agenter är bundna av denna kod (FIFA Statutes, 2014, art. 62.2).

FIFAs Code of Ethics tillämpas främst på verksamhet kopplad till FIFA som skadar fotbollens integritet och rykte men som har mycket liten eller ingen koppling alls till händelser på själva fotbollsplanen. Koden riktar sig framför allt mot illegala, omoraliska och oetiska beteenden och gäller för alla officiella representanter, spelare och agenter som är bundna av koden. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 1 och 2) FIFAs etiska kommitté tillämpar denna kod och kan utfärda samtliga sanktioner som återfinns i FIFAs stadgar, Diciplinary Code och Code of Ethics om de anser att en överträdelse har skett. Överträdelser av FIFAs Code of Ethics sanktioneras oavsett om handlingen har begåtts på beställning eller genom försummelse, medvetet eller omedvetet, om det är en fullbordad överträdelse eller om endast försök har inträffat eller gärningsmannen faktiskt har deltagit, är medhjälpare eller anstiftare. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 5)

Samtliga institutioner och officiella personer inom FIFA är bundna till FIFAs stadgar, regler, beslut och Code of Ethics (FIFA Statutes, 2014, art. 7.1). Det innebär att inte bara individuella spelare, fotbollsorganisationer eller klubbar som är medlemmar i FIFA omfattas av FIFAs disciplinära ansvar. Även officiella representanter och administrativa funktionärer måste ta hänsyn till FIFAs regelverk, vilket innebär att de kan drabbas av disciplinära åtgärder om de inte efterföljer dem.

Specifikt om officiella representanters ansvar för inblandning i korruption och mutor

Officiella representanter och andra medlemmar förväntas vara medvetna om betydelsen av deras uppdrag, åtaganden, skyldigheter och ansvar och är förpliktigade att respektera alla FIFAs regelverk och andra tillämpliga lagar i sin dagliga verksamhet. Dessa måste vidare upprätthålla en etisk attityd och uppträda på ett trovärdigt och integritetsfullt sätt och får inte på något sätt utnyttja sin ställning för att gynna sina egna privata ändamål. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 13)

Personer som genomför uppgifter inom FIFA får inte ha några personliga intressen som kan kopplas till det arbete de utför å FIFAs vägnar och måste undvika alla typer av situationer som kan innebära en intressekonflikt (FIFA Coce of Ethics, 2012, art. 19.1 och 19.2). Vidare får officiella representanter för FIFA endast acceptera gåvor eller andra förmåner från individer inom eller utanför FIFAs organisation om; det har ett symboliskt eller trivialt värde, inte har någon inverkan på utförandet av en handling relaterad till dess officiella uppdrag, inte är emot deras uppdrag, inte skapar någon fördel eller nackdel för någon annan eller sig själv och inte skapar en intressekonflikt. Ingen form av ekonomisk gåva i from av pengar får ges av eller mottas av en officiell representant för FIFA inom eller utanför FIFAs verksamhet. Samtliga representanter måste vidare avstå från all form av verksamhet som kan misstänkas höra samman med givande eller tagande av en otillbörlig gåva. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 20)

Officiella representanter och andra medlemmar i FIFA får inte erbjuda, lova, ge eller acceptera någon form av förmån i syfte att erhålla eller behålla affärer eller olämplig vinst till eller från någon inom eller utanför FIFAs organisation. En sådan handling är straffbar enligt FIFA Code of Ethics oavsett om handlingen är utförd direkt eller indirekt i samarbete med mellanhänder eller relaterade parter. Framför allt får ingen form av givande eller tagande av muta eller korruption användas i samband med officiell verksamhet inom FIFA. All form av sådan verksamhet måste rapporteras till FIFAs etiska kommitté. Att inte meddela sådan aktivitet till den etiska kommittén sanktioneras enligt FIFA Code of Ethics. Det är vidare förbjudet att, direkt eller indirekt, missköta FIFAs ekonomiska tillgångar och samtliga representanter och andra medlemmar måste avstå alla former av handlingar som kan misstänkas höra samman med givande eller tagande av muta eller annan form av korruption. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 21)

Samtliga som erbjuder, lovar eller ger en oberättigad förmån till ett organ inom FIFA, matchdomare, spelare eller en officiell representant för sin egen eller någon annans räkning i syfte att driva mottagaren till att bryta mot FIFAs regelverk sanktioneras med; böter, ett förbud att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet och ett förbud att tillträda någon form av fotbollsarena. Vid allvarliga eller vid upprepade överträdelser kan förbudet att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet sättas på livstid. Passiv korruption så som att exempelvis att bli lovad en muta eller acceptera en oberättigad förmån sanktioneras på samma sätt som tidigare nämnts. (FIFA Diciplinary Code, 2011, art. 62 och FIFA Code of Ethics, 2012, art. 6.2)

Den ovan nämnda genomgången av FIFAs regelverk visar på att det i dagsläget finns en hel del möjligheter att angripa individer inom och utanför FIFAs organisation som är inblandade i korruption och mutor. Det finns emellertid ingen konkret reglering inom FIFA kring huruvida ett värdland som har erhållit fotbolls VM genom oetiska metoder kan bli av med rätten att vara värdland. Frågan är då om FIFA skulle tjäna på att komplettera sitt regelverk med en sådan reglering eftersom att avsaknaden av konsekvenser innebär att det i dagsläget kan löna sig att använda sig av korrupta metoder. Om FIFA väljer att förtydliga regelverket och även göra själva handlingen olaglig bör detta rimligtvis minska intresset för att använda sig av korrupta metoder.

Eftersom att det emellertid i dagsläget inte finns en möjlighet att genom FIFAs egna regelverk upphäva värdlandets möjligheter att genomföra fotbolls VM, kvarstår i nästkommande och avslutande del av denna artikelserie att undersöka huruvida några liknande fall har avgjorts tidigare som kan ge vägledning i en eventuell lösning på problemet. Vidare bör det undersökas huruvida det finns några andra möjligheter att utifrån en rättslig utgångspunkt angripa problematiken.

Muthärvan inom FIFA – del 1

Fotbolls VM kan rimligtvis sägas vara en av världens största folkfester. Människor från hela världen samlas för att se på när världens bästa fotbollsspelare gör upp om det kanske mest prestigefyllda priset inom fotbollsvärlden. För det land som får den stora äran att vara värd för denna folkfest finns det mycket att vinna. Stora arenor byggs, supporters köper dyra biljetter och turismen blomstrar. Möjligheten att visa upp sitt lands bästa sidor kan inte bli så mycket större än när en nation får äran att var värd för fotbolls VM. Men vad händer när intresset bli så starkt att oetiska metoder används, för att påverka möjligheten att bli vald?

Denna artikel utgör del 1 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för den uppmärksammade mutskandalen som riktas mot FIFA i samband med valet av värdnation till Fotbolls VM 2018 (Ryssland) och 2022 (Qatar). Vidare kommer resonemang föras kring hur FIFAs regelverk, annan tillämplig lagstiftning och praxis kan komma att påverka möjligheten att ta ifrån de valda värdnationernas rätt att genomföra de planerade fotbolls VM.

Del 1 syftar till att beskriva den situation FIFA befinner sig i dagsläget och ge en bakgrund till vad de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz handlar om.

Bakgrund – Vad har hänt hittills?

2010 valdes Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM 2018 och 2022. Valet av Qatar som värdnation har inte enbart kritiserats för mutanklagelser utan även ifrågasatts på grund av den höga temperaturen som råder i landet under den tid (juni och juli månad) som normalt fotbolls VM genomförs. Kritiken av valet av Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM har under 2015 aktualiserats än mer i och med att ett antal högt uppsatta representanter för FIFA greps i Zürich av Schweizisk polis på begäran av USA:s FBI (Federal Bureau of Investigation) i maj i år (Dagens Nyheter, 2015).

Gripandet har föranletts av en fyra år lång utredning utförd av the Justice Department and prosecutors for the Eastern District of New York, som blev inblandade i fallet eftersom att de gripna företrädarna för FIFA påstås ha engagerat sig i bankrelaterade investeringar och aktiviteter i USAs finansiella institutioner (The New York Times, 2015). De gripna misstänkts bland annat ha tagit emot eller betalat mångmiljonbelopp i mutor i samband med fram röstningen av Ryssland och Qatar som värdland för fotbolls VM (Dagens Nyheter, 2015).

Utöver den utredning som pågår i USA har det inletts en utredning i Schweiz som behandlar huruvida det har pågått någon oetisk verksamhet i samband med valet av värdland för fotbolls VM 2018 och 2022. Utredningen i Schweiz bygger på en misstanke om korruption och pengatvätt men syftar inte till att utreda huruvida FIFA:s företrädare har agerat felaktigt. Utredningen riktas istället mot ett av FIFA anmält ärende år 2014 där tidigare okända personer för OAG (The Office of the Attorney General of Switzerland) påstås ha deltagit i kriminell verksamhet, rörande främst mutor och korruption riktad mot FIFA. Utredningen i Schweiz ser således, till skillnad från utredningen i USA, FIFA som målsäganden och syftar till att angripa den påstådda kriminaliteten utanför FIFA:s organisation. (The Office of the Attorney General of Switzerland, 2015)

Att företrädare för FIFA misstänks vara inblandade i mutor och korruption i samband med utövandet av deras officiella uppdrag är emellertid inget nytt. Chuck Blazer, tidigare medlem i FIFAs Exekutiva kommitté, erkände i november 2013 inför amerikanskt rättsväsende, att han hade varit inblandad bland annat pengatvätt, svindleri och korruption i samband med sitt uppdrag inom FIFA. I samband med valet av värdland för fotbolls VM 2010 konspirerade Blazer med två andra högt rankade representanter och gick med på att acceptera mutor i miljonbelopp av den sydafrikanska regeringen för att få delegater inom FIFA att rösta på Sydafrika. Vidare framkom att Blazer i anslutning med valet av Sydafrika som värdland för fotbolls VM 2010 hade erhållit hundra tusentals dollar i mutor från ett sydafrikanskt företag som sökte rättigheterna till media- och marknadsföring i samband med ”The Gold Cup” (en regional turnering). Blazer blev i juli 2015 på grund av sin inblandning i mutor och korruption förbjuden att på livstid delta i all form av fotbollsrelaterad verksamhet. (FIFAs Etiska kommittés beslut, 9 juli 2015) För att minska sitt straff i USA agerade Blazer emellertid som informatör för FBI under OS i London 2012 där han bland annat spelade in konversationer med andra officiella representanter inom fotbollen. Denna information har i sin tur öppnat upp för att nya anklagelser har kunnat riktas mot andra FIFA företrädare. (The New York Times, 2015) Bland annat påstås Jack Warner, tidigare vice president för FIFA, ha tagit emot miljoner dollar i mutor för att hjälpa Sydafrika att erhålla röster. (The Daily Maverick, 2015)

Utifrån det som framkommit i den granskning som hittills har redogjorts för kan det konstateras att FIFA har ett mycket långtgående problem i avseende på korruption och mutor inom deras organisation. Det finns därför anledning att i nästföljande delar närmare granska hur FIFA:s egna regelverk kring korruption och mutning är formulerad och om det finns några generella regler kring detta som kan bli aktuella. Dessutom finns det skäl att undersöka om det förekommer några tidigare rättsfall som berör muta eller korruption som har involverat delegater från FIFA.

 

Av: Evelina Hjälm, jur. stud. och praktikant på Idrottsjuristerna