Muthärvan inom FIFA – del 2

Denna artikel utgör del 2 i en artikelserie som syftar till att kortfattat redogöra för vad de inblandade i det uppmärksammade mutfallet kring FIFAs agerande har inneburit i samband med valet av Ryssland och Quatar som värdland för fotbolls VM 2018 och 2022.

I del 1 beskrevs den situation FIFA befinner sig i dagsläget och bakgrunden till vad de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz handlar om. I del två ges läsaren en inblick i FIFAs organisation och det regelverk som FIFA har ställt upp angående mutor och korruption.

Generella regler om givande och tagande av muta

Eftersom detta fall handlar om företrädare för en internationell organisations inblandning i en kriminell verksamhet är inte svensk lag tillämplig. Svenska regler om givande och tagande av muta har därmed ingen betydelse i detta fall och kommer inte att behandlas vidare i denna artikel. Syftet med denna artikel är inte heller att göra en djupare genomgång av internationell lagstiftning eller vidare fördjupa sig i den rättsordning som är tillämplig i de påbörjade utredningarna i USA och Schweiz. Följande framställning kommer istället att fokusera på en genomgång av FIFAs regelverk och organisation.

FIFA som organisation, dess juridiska instanser och valet av värdland för fotbolls-VM

FIFA är en världsomspännande organisation som ansvarar för större delen av världens organiserade fotbollsverksamhet. För att kunna delta i evenemang som exempelvis fotbolls VM eller officiellt erkända matcher måste en fotbollsorganisation i det specifika landet vara medlem i FIFA och följa det regelverk som FIFA har ställt upp. (FIFA Statutes, 2014 art. 10, 12 och 13) Medlemmar – så som exempelvis; fotbollsklubbar, officiella företrädare eller enskilda spelare – kan avstängas, uteslutas eller på andra sätt erhålla disciplinära åtgärder om inte regelverket efterföljs (FIFA Statutes, 2014, art. 14 och 65).

Det finns tre juridiska institutioner som ser till att FIFAs regelverk efterföljs; FIFAs disciplinära kommitté, etiska kommitté och omprövningskommitté. FIFAs disciplinära och etiska kommitté är första instans vad gäller bedömningen av disciplinära åtgärder riktade mot medlemmar. (FIFA Statutes, 2014, art. 61.1, 62, 63 och 64) FIFAs omprövningskommitté behandlar överklaganden av beslut tagna av de första instanserna och omprövningskommitténs beslut kan i sin tur överklagas till idrottens internationella skiljedomstol, CAS (Curt of Arbitration of Sport) (FIFA Statutes, 2014, art. 64 och 66.1). CAS tar i sin bedömning av FIFAs beslut hänsyn till FIFAs egna regelverk och Schweizisk lag (FIFA Statutes, 2014, art. 66.2). FIFAs disciplinära och etiska kommittéer tar hänsyn till FIFAs regelverk och andra principer som återfinns i vedertagen idrottsrelaterad doktrin eller jurisprudens (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 4.3 och FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 144.3).

Det är FIFAs ordinarie kongress som utser värdland för fotbolls VM och detta görs i samband med kongressens årliga möte, om det finns med på agendan (FIFA Statutes, 2014, art. 25 s) och 22.2). Samtliga medlemmar i FIFA har en röst i den ordinarie kongressen och företräds av delegater. Delegaterna måste tillhöra den medlemsorganisation som de representerar och ska vara valda av lämpligt organ inom medlemsorganisationen för att kunna representera medlemslandet. ( FIFA Statutes, 2014, art. 23.1 och 23.2) Delegaternas uppgift är sedan att utföra administrativa uppgifter och medverka vid kongressens årliga möten, vilket innebär att de betraktas som officiella representanter för fotbollsverksamheten inom FIFA (FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 5.6).

Vad säger FIFAs regelverk?

FIFAs generella syfte är att uppmuntra etik och fair play och motverka alla former av korruption, doping eller manipulation som kan riskera att påverka matcher, tävlingar, spelare, officiella representanter för FIFAs organisation och medlemmar eller utnyttjande av fotbollens organisation (FIFA Statutes, 2014, art. 2 e). För att förtydliga FIFAs grundvärderingar vad gäller korruption och mutor har FIFA tagit fram Diciplinary Code och Code of Ethics.

FIFAs Diciplinary Code tillämpas på överträdelser av FIFAs regelverk som sker i samband med match eller tävling som organiseras av FIFA. Koden tillämpas också om FIFAs generella syfte överträds, framför allt i samband med exempelvis korruption. (FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 2) Samtliga överträdelser av FIFAs stadgar (FIFA Statutes) skall även sanktioneras enligt FIFAs Diciplinary Code (FIFA Statutes, 2014, art. 70). FIFAs disciplinära kommitté, vilket är den kommitté som tillämpar FIFAs Disciplinary Code, ansvarar främst för att sanktionera allvarliga regelöverträdelser som har undkommit matchdomare under match, rätta till uppenbara fel i domares beslut, utöka tiden för avstängning av spelare och lägga till extra sanktioner kopplad till överträdelser i enskilda fotbollsmatcher (FIFA Disciplinary Code, 2011, art. 77 och FIFA Statutes, 2012, art. 62.1 och 61.2). Samtliga medlemmar, klubbar, officiella representanter, spelare och agenter är bundna av denna kod (FIFA Statutes, 2014, art. 62.2).

FIFAs Code of Ethics tillämpas främst på verksamhet kopplad till FIFA som skadar fotbollens integritet och rykte men som har mycket liten eller ingen koppling alls till händelser på själva fotbollsplanen. Koden riktar sig framför allt mot illegala, omoraliska och oetiska beteenden och gäller för alla officiella representanter, spelare och agenter som är bundna av koden. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 1 och 2) FIFAs etiska kommitté tillämpar denna kod och kan utfärda samtliga sanktioner som återfinns i FIFAs stadgar, Diciplinary Code och Code of Ethics om de anser att en överträdelse har skett. Överträdelser av FIFAs Code of Ethics sanktioneras oavsett om handlingen har begåtts på beställning eller genom försummelse, medvetet eller omedvetet, om det är en fullbordad överträdelse eller om endast försök har inträffat eller gärningsmannen faktiskt har deltagit, är medhjälpare eller anstiftare. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 5)

Samtliga institutioner och officiella personer inom FIFA är bundna till FIFAs stadgar, regler, beslut och Code of Ethics (FIFA Statutes, 2014, art. 7.1). Det innebär att inte bara individuella spelare, fotbollsorganisationer eller klubbar som är medlemmar i FIFA omfattas av FIFAs disciplinära ansvar. Även officiella representanter och administrativa funktionärer måste ta hänsyn till FIFAs regelverk, vilket innebär att de kan drabbas av disciplinära åtgärder om de inte efterföljer dem.

Specifikt om officiella representanters ansvar för inblandning i korruption och mutor

Officiella representanter och andra medlemmar förväntas vara medvetna om betydelsen av deras uppdrag, åtaganden, skyldigheter och ansvar och är förpliktigade att respektera alla FIFAs regelverk och andra tillämpliga lagar i sin dagliga verksamhet. Dessa måste vidare upprätthålla en etisk attityd och uppträda på ett trovärdigt och integritetsfullt sätt och får inte på något sätt utnyttja sin ställning för att gynna sina egna privata ändamål. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 13)

Personer som genomför uppgifter inom FIFA får inte ha några personliga intressen som kan kopplas till det arbete de utför å FIFAs vägnar och måste undvika alla typer av situationer som kan innebära en intressekonflikt (FIFA Coce of Ethics, 2012, art. 19.1 och 19.2). Vidare får officiella representanter för FIFA endast acceptera gåvor eller andra förmåner från individer inom eller utanför FIFAs organisation om; det har ett symboliskt eller trivialt värde, inte har någon inverkan på utförandet av en handling relaterad till dess officiella uppdrag, inte är emot deras uppdrag, inte skapar någon fördel eller nackdel för någon annan eller sig själv och inte skapar en intressekonflikt. Ingen form av ekonomisk gåva i from av pengar får ges av eller mottas av en officiell representant för FIFA inom eller utanför FIFAs verksamhet. Samtliga representanter måste vidare avstå från all form av verksamhet som kan misstänkas höra samman med givande eller tagande av en otillbörlig gåva. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 20)

Officiella representanter och andra medlemmar i FIFA får inte erbjuda, lova, ge eller acceptera någon form av förmån i syfte att erhålla eller behålla affärer eller olämplig vinst till eller från någon inom eller utanför FIFAs organisation. En sådan handling är straffbar enligt FIFA Code of Ethics oavsett om handlingen är utförd direkt eller indirekt i samarbete med mellanhänder eller relaterade parter. Framför allt får ingen form av givande eller tagande av muta eller korruption användas i samband med officiell verksamhet inom FIFA. All form av sådan verksamhet måste rapporteras till FIFAs etiska kommitté. Att inte meddela sådan aktivitet till den etiska kommittén sanktioneras enligt FIFA Code of Ethics. Det är vidare förbjudet att, direkt eller indirekt, missköta FIFAs ekonomiska tillgångar och samtliga representanter och andra medlemmar måste avstå alla former av handlingar som kan misstänkas höra samman med givande eller tagande av muta eller annan form av korruption. (FIFA Code of Ethics, 2012, art. 21)

Samtliga som erbjuder, lovar eller ger en oberättigad förmån till ett organ inom FIFA, matchdomare, spelare eller en officiell representant för sin egen eller någon annans räkning i syfte att driva mottagaren till att bryta mot FIFAs regelverk sanktioneras med; böter, ett förbud att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet och ett förbud att tillträda någon form av fotbollsarena. Vid allvarliga eller vid upprepade överträdelser kan förbudet att delta i all form av fotbollsrelaterad aktivitet sättas på livstid. Passiv korruption så som att exempelvis att bli lovad en muta eller acceptera en oberättigad förmån sanktioneras på samma sätt som tidigare nämnts. (FIFA Diciplinary Code, 2011, art. 62 och FIFA Code of Ethics, 2012, art. 6.2)

Den ovan nämnda genomgången av FIFAs regelverk visar på att det i dagsläget finns en hel del möjligheter att angripa individer inom och utanför FIFAs organisation som är inblandade i korruption och mutor. Det finns emellertid ingen konkret reglering inom FIFA kring huruvida ett värdland som har erhållit fotbolls VM genom oetiska metoder kan bli av med rätten att vara värdland. Frågan är då om FIFA skulle tjäna på att komplettera sitt regelverk med en sådan reglering eftersom att avsaknaden av konsekvenser innebär att det i dagsläget kan löna sig att använda sig av korrupta metoder. Om FIFA väljer att förtydliga regelverket och även göra själva handlingen olaglig bör detta rimligtvis minska intresset för att använda sig av korrupta metoder.

Eftersom att det emellertid i dagsläget inte finns en möjlighet att genom FIFAs egna regelverk upphäva värdlandets möjligheter att genomföra fotbolls VM, kvarstår i nästkommande och avslutande del av denna artikelserie att undersöka huruvida några liknande fall har avgjorts tidigare som kan ge vägledning i en eventuell lösning på problemet. Vidare bör det undersökas huruvida det finns några andra möjligheter att utifrån en rättslig utgångspunkt angripa problematiken.